1. Semináře
  2. Video seminář

Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Navigace pro zobrazení Seminář

Dnes

Odpovědný přístup ke stravování a nákupu potravin (nejen) ve veřejných zakázkách (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento záznam semináře určen právě vám. Na záznamu ze semináře se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.

Best Value Approach a odpovědné veřejné zadávání na MUNI (videoseminář/prezentace)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Rádi bychom s Vámi sdíleli prezentaci k tématu metody Best Value Approach, kterou na setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání představila Naďa Voráčová z Masarykovy univerzity v Brně. Metoda Best Value Approach (BVA) jako příležitost pro získání přidané hodnoty a kvalitního plnění ve veřejných nákupech.

Konference “Odpovědné veřejné zadávání – pět měsíců s novelou” (videozáznam)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Záznam konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí a věnované současným příležitostem odpovědného veřejného zadávání.
Skvělí řečníci sdílí své zkušenosti z aktuální praxe. Změna zákona o zadávání veřejných zakázek přinesla zadavatelům novou povinnost využívat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Cílem konference byla odborná diskuse o stávajícím právním nastavení odpovědného nakupování veřejných institucí, jeho možných příležitostech a výzvách.
Akce byla určena zejména zadavatelům, odborníkům na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, zástupcům politických stran, představitelům měst, obcí, krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných zadavatelů.

SEMINÁŘ S OSVĚDČENÍM – Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento dvoudílný záznam semináře Vám poskytne komplexní přehled témat a příležitostí odpovědného veřejného zadávání a provede Vás jednotlivými příležitostmi/tématy a společenskými výzvami, které lze ve veřejných zakázkách zohlednit. Na semináři se dozvíte, co novela ZZVZ znamená pro veřejné zadavatele v praxi a jak uplatňovat nové zásady v praxi a naplnit tak požadavky zákona. Seminář Vám současně nabídne návod, jak odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat ve Vaší organizaci. Ukážeme Vám, jak se orientovat mezi jednotlivými metodickými materiály.

Sociálně odpovědné zadávání v době ekonomické krize – pohled britského experta (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Prezentace Shauna McCartyho OBE, ředitele poradenské společnosti Action Sustainability, která zazněla na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2020.
Ve třiceti minutách se dozvíte: Jak je sociálně odpovědné zadávání vnímáno ve Velké Británii, proč je pro organizace důležité, co patří k odpovědným požadavkům, které přináší sociální hodnotu (social value), co je důležité pro odpovědné zadávání v praxi, měření a vykazování, příklady z praxe.

Implementace OVZ ve městě v praxi (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento video seminář je zaměřen na implementaci OVZ ve městech a obcích s praktickou ukázkou implementace ve městě Jičín. Jedná se o komunikativní formát semináře s diskuzí a návodnými příklady z ostatních měst a obcí v ČR. Přednáší Lenka Hollerová.

Seminář Novela ZZVZ – OVZ v kostce a Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu” (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co tato novela znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Jak naplnit tyto požadavky zákona? Jak se na změnu připravit?
Tento video seminář Vám poskytne komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání a odpovědi na tyto otázky. Těžištěm semináře jsou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme si na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit.

Záznam Konference: Odpovědné veřejné zadávání 25.11.2020 (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Ministerstvo práce a sociálních věcí se záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj pořádalo pátý ročník konference. Odpovědné veřejné zadávání 2020 - Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize. Cílem konference byla odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi.

Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 2. část – (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Záznam 2. části velmi prakticky zaměřeného semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.
Seminář logicky navazuje na „Pokročilé nákupní metody – 1. část" a představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který poskytuje základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně uplatňovat.

Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské vztahy? (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento seminář (videozáznam) patří do základní sady seminářů Institutu OVZ. Shlédnutí záznamu dává zadavatelům vhled do problematiky ovlivňování dodavatelských řetězců v rámci jejich veřejných zakázek. Obsah cílí na zadavatele, kteří si uvědomují důležitost vztahů v dodavatelském řetězci a včasných plateb poddodavatelům generálního dodavatele při plnění jejich veřejných zakázek. Přeci jen tyto dvě skutečnosti dokáží mít podstatný vliv na výslednou kvalitu plnění. Podrobně se seznámíte zejména s příležitostí férových vztahů v dodavatelském řetězci, která úzce souvisí s podporou malých a středních podniků. Díky této příležitosti totiž mohou zadavatelé nepřímo podpořit i lokální podniky. V záznamu je podrobně vysvětlen rozdíl mezi dodavatelskými řetězci lokálními a globálními.

Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Video záznam semináře navazuje zejména na seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“, ale nepřímo i na další semináře ze základní sady. Obsah semináře je připraven tak, aby zájemcům poskytl hodnotový základ a konkrétní možnosti pro zavedení, implementaci odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci zadavatele.

Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách a příležitosti ke zpracování odpadů (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Video seminář poskytuje zadavatelům přehled možností, jak lze optimalizovat stávající systém nakládání s odpady ve městech a obcích. Je zaměřen na jednotlivé kroky vedoucí k vyšší míře třídění a tím k snižování množství směsného komunálního odpadu, který již nelze zpracovat a končí na skládkách či v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO).

Principy 3E ve veřejném nakupování – účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

V průběhu video semináře se účastnící seznámí s hlavními charakteristikami principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti a postupy, kterými jich lze na úrovni organizace v rámci každého nákupu dosáhnout, a to s vazbou na uplatňování odpovědného přístupu k veřejným nákupům. Seznámí se s možnými přístupy k veřejnému nákupu jako uceleného procesu s jednotlivými prvky, které je nutné vzít v potaz pro správné vynakládání veřejných prostředků v souladu s principy 3E.

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Seminář komplexně pojímá otázku lokální dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje místní komunity (tj. občanů žijících v daném regionu), ekonomiky (tj. podniků v regionu působících) a životního prostředí (v daném místě). Na straně jedné budou na semináři shrnuty možnosti zadavatele jak veřejné zakázky v tomto směru využívat, na straně druhé budou pečlivě zmíněny i hranice, za něž nelze v tomto směru zajít.

Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách – Zadávání, financování, praxe (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Seminář České rady pro šetrné budovy.
V budovách trávíme 90% času a zvlášť letos si uvědomujeme důležitost jejich kvality včetně prostředí v nich. Investice do budov by měly být dlouhodobě funkční a šetrné k uživateli, životnímu prostředí a investorově kapse.
Jak připravit takový projekt, vysoutěžit dodavatele a akci financovat? Kam se obrátit pro radu? To vše se dozvíte na tomto video semináři.

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – úvod do tématu OVZ (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento online seminář (záznam) je jakýmsi základním kamenem Institutu odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní, ale komplexní vhled do oblasti odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání. Chceme Vám poskytnout odpovědi na základní otázky: Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Proč o veřejných nákupech přemýšlet jinak? O čem všem může zadavatel v zakázkách přemýšlet? Jak implementovat tento přístup ve Vaší organizaci do praxe?

Etické nakupování (připravujeme)

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. Většina zadavatelů nakupuje i takové zboží a komodity, u kterého je stále obtížnější se ubránit otázkám, za jakých etických podmínek vznikalo. Na semináři Vám nabídneme příležitosti, jak uplatňovat etické nakupování v praxi,

Udržitelný úřad a facility management – ekologické a sociální aspekty (připravujeme)

Tento seminář si klade za cíl ukázat, při kterých běžných nákupech úřadu lze využít ekologicky šetrná řešení, kdy je vhodné se zaměřit na etické aspekty (principy spravedlivého obchodu), jak podpořit účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách a proč a jak u některých služeb podpořit důstojné pracovní podmínky osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, a to v rámci zakázek na dodávky či služby: od kancelářského papíru a občerstvení na akcích k nábytku, přes úklid, ostrahu či péči o zeleň. Využitelné aspekty OVZ si názorně ukážeme na příkladech z praxe tuzemských zadavatelů, kteří již tyto aspekty ve své zakázkové praxi využívají. Tento seminář pro Vás připravujeme ve formě webináře ještě na konec roku 2020. V roce 2021 bychom Vám rádi tento seminář nabídli také v presenční formě.

Implementace OVZ na krajském úřadu v praxi (připravujeme)

Tento seminář Vám ukáže proces implementace na krajském úřadu v praxi - jednotlivé kroky implementace, výzvy a bariéry, zanesení principů odpovědného veřejného zadávání do interních aktů řízení, včetně souvisejících procesů a postupného zavedení do praxe veřejných nákupů.

Sociální podnik jako dodavatel veřejných zadavatelů (připravujeme)

I bez zákonné definice působí na území České republiky řada sociálních podniků, které přinášejí více benefitů, než je samotné dodání potřebného zboží, služby nebo stavebních prací. Tyto podniky dávají šanci na nezávislost znevýhodněným lidem a často v sobě nesou zvýšenou citlivost k otázkám životního prostředí – nákup u nich tedy v podstatě automaticky přináší vyšší společenskou přidanou hodnotu. I tyto podniky mohou být obchodními partnery pro veřejné zadavatele. Jak ale může zadavatel legálně a efektivně zapojit sociální podniky mezi své dodavatele a zabít více much jedním nákupem?

Kritéria hodnocení nabídek v kontextu aspektů odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu je převažující metodou zjišťování ekonomické výhodnosti nabídek pro účely jejich hodnocení. Zadavateli přitom nemusí nutně garantovat tu nejvyšší kvalitu za rozumné prostředky – a to jak v případě dodávek či služeb, tak i stavebních prací. Jaké má zadavatel možnosti hodnocení jiného kritéria, nežli nabídkové ceny? Jak správně nastavit hodnoticí kritéria? Jaká úskalí s sebou hodnocení necenových aspektů nabídek přináší?

Jak využít ekoznačky ve veřejných zakázkách (připravujeme)

Veřejné zakázky mají potenciál působit při prosazování ekologických řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání a takové požadavky na předmět plnění mohou zároveň vytvářet tlak na rozšíření nabídky environmentálně šetrných produktů a služeb na trhu. Ekoznačka je jedním ze způsobů, který lze k prokazování environmentální šetrnosti využít, a to k prokazování požadavků na předmět plnění. Lze ji ale také požadovat ve smyslu štítku podle zákona o zadávání veřejných zakázek jako celek (se všemi kritérii, která jsou k jejímu obdržení potřeba splnit).

Jak na SOVZ správně v souladu se zákony (Praktické příklady na osvěžení, představení či procvičení právních aspektů SOVZ) (připravujeme)

Tento seminář je součástí základu teorie OVZ, který by měl zájemce vybavit základními zákonnými nástroji, ale také limity pro aplikaci principů OVZ ve vlastní nákupní praxi. Kurz bude postaven na rozborech praktických příkladů. V současné době tento seminář připravujeme ve formě e-learningu. V prvním čtvrtletí roku 2021 bychom Vám tento seminář rádi nabídli také v presenční formě.

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Seminář nabídne úvodní vhled do problematiky měření a vykazování výsledků odpovědného zadávání. Možnosti měření budou předvedeny na konkrétních příkladech aspektů odpovědného zadávání, které se v Česku do zakázek začleňují. Účastníci budou mít možnost využít tabulkového nástroje k měření a vykazování odpovědného zadávání ve své organizaci.

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Měření odpovědného veřejného zadávání v organizaci je důležitou součástí implementace tohoto strategického přístupu k zakázkám. Díky měření může zadavatel dokumentovat, jaké sociální, ekonomické či environmentální výsledky jeho zadávání veřejných zakázek přináší. Měření v této oblasti také umožňuje sledovat naplňování stanovených cílů v čase a posoudit efektivitu využitých zdrojů. Seminář nabídne úvodní vhled do problematiky měření a vykazování výsledků odpovědného zadávání. Možnosti měření budou předvedeny na konkrétních příkladech aspektů odpovědného zadávání, které se v Česku do zakázek začleňují. Účastníci budou mít možnost využít tabulkového nástroje k měření a vykazování odpovědného zadávání ve své organizaci. V řadě případů není exaktní měření možné, a na semináři se budou diskutovat způsoby, jak si i s tímto poradit. Nezapomeneme ani na komunikaci a interpretaci naměřených výsledků.

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – Etický kodex a problematika Compliance (připravujeme)

Compliance je více než jen pouhé dodržování právních předpisů. Tento pojem zahrnuje rovněž hodnoty, jakými jsou například férové jednání v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a udržitelnost. Odpovědný přístup k veřejným nákupům předpokládá, že zadavatel bude tyto hodnoty od dodavatelů vyžadovat. Tento seminář Vám také ukáže, jak například využít Etický kodex jako příležitosti pro uplatnění odpovědného přístupu ve veřejných zakázkách. Důraz je kladen především na definování těch nejdůležitějších oblastí, jak z oblasti férové soutěže, zákazu diskriminace a korupce, dodržování rovných příležitostí a důstojných pracovních podmínek, tak i procedur, které nastupují, dochází-li k porušování vyjmenovaných hodnot. Jedná se především o interní kontrola a navazující postihy v podobě smluvních sankcí.