1. Semináře
  2. Video seminář

Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Dnes

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – úvod do tématu OVZ (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento online seminář (záznam) je jakýmsi základním kamenem Institutu odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní, ale komplexní vhled do oblasti odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání. Chceme Vám poskytnout odpovědi na základní otázky: Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Proč o veřejných nákupech přemýšlet jinak? O čem všem může zadavatel v zakázkách přemýšlet? Jak implementovat tento přístup ve Vaší organizaci do praxe?

Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách – Zadávání, financování, praxe (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Seminář České rady pro šetrné budovy.
V budovách trávíme 90% času a zvlášť letos si uvědomujeme důležitost jejich kvality včetně prostředí v nich. Investice do budov by měly být dlouhodobě funkční a šetrné k uživateli, životnímu prostředí a investorově kapse.
Jak připravit takový projekt, vysoutěžit dodavatele a akci financovat? Kam se obrátit pro radu? To vše se dozvíte na tomto video semináři.

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Seminář komplexně pojímá otázku lokální dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje místní komunity (tj. občanů žijících v daném regionu), ekonomiky (tj. podniků v regionu působících) a životního prostředí (v daném místě). Na straně jedné budou na semináři shrnuty možnosti zadavatele jak veřejné zakázky v tomto směru využívat, na straně druhé budou pečlivě zmíněny i hranice, za něž nelze v tomto směru zajít.

Principy 3E ve veřejném nakupování – účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

V průběhu video semináře se účastnící seznámí s hlavními charakteristikami principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti a postupy, kterými jich lze na úrovni organizace v rámci každého nákupu dosáhnout, a to s vazbou na uplatňování odpovědného přístupu k veřejným nákupům. Seznámí se s možnými přístupy k veřejnému nákupu jako uceleného procesu s jednotlivými prvky, které je nutné vzít v potaz pro správné vynakládání veřejných prostředků v souladu s principy 3E.

Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách a příležitosti ke zpracování odpadů (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Video seminář poskytuje zadavatelům přehled možností, jak lze optimalizovat stávající systém nakládání s odpady ve městech a obcích. Je zaměřen na jednotlivé kroky vedoucí k vyšší míře třídění a tím k snižování množství směsného komunálního odpadu, který již nelze zpracovat a končí na skládkách či v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO).

Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Video záznam semináře navazuje zejména na seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“, ale nepřímo i na další semináře ze základní sady. Obsah semináře je připraven tak, aby zájemcům poskytl hodnotový základ a konkrétní možnosti pro zavedení, implementaci odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci zadavatele.

Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské vztahy? (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Tento seminář (videozáznam) patří do základní sady seminářů Institutu OVZ. Shlédnutí záznamu dává zadavatelům vhled do problematiky ovlivňování dodavatelských řetězců v rámci jejich veřejných zakázek. Obsah cílí na zadavatele, kteří si uvědomují důležitost vztahů v dodavatelském řetězci a včasných plateb poddodavatelům generálního dodavatele při plnění jejich veřejných zakázek. Přeci jen tyto dvě skutečnosti dokáží mít podstatný vliv na výslednou kvalitu plnění. Podrobně se seznámíte zejména s příležitostí férových vztahů v dodavatelském řetězci, která úzce souvisí s podporou malých a středních podniků. Díky této příležitosti totiž mohou zadavatelé nepřímo podpořit i lokální podniky. V záznamu je podrobně vysvětlen rozdíl mezi dodavatelskými řetězci lokálními a globálními.

Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 2. část – (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Záznam 2. části velmi prakticky zaměřeného semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.
Seminář logicky navazuje na „Pokročilé nákupní metody – 1. část" a představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který poskytuje základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně uplatňovat.

Záznam Konference: Odpovědné veřejné zadávání 25.11.2020 (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Ministerstvo práce a sociálních věcí se záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj pořádalo pátý ročník konference. Odpovědné veřejné zadávání 2020 - Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize. Cílem konference byla odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi.

Seminář Novela ZZVZ – OVZ v kostce a Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu” (videoseminář)

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co tato novela znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Jak naplnit tyto požadavky zákona? Jak se na změnu připravit?
Tento video seminář Vám poskytne komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání a odpovědi na tyto otázky. Těžištěm semináře jsou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme si na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit.