A. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2, IČO: 00 55 10 23 (dále jen „MPSV“). MPSV Vás tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a dále zákona č. 110/2019 Sb., zpracování osobních údajů, na základě kterých MPSV jako správce osobních údajů nakládá s osobními údaji (dále jen „subjekt údajů“).

B. Účel zpracování

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), v souvislosti s registrací do online systému Institutu OVZ a e-mailovou komunikací v rámci aktivit projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ (dále jen zkráceně „OVZ“), zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • E-mailová komunikace související s aktivitami projektu „OVZ“.
  • Registrace k absolvování školení seminářů pořádaných projektem „OVZ“.

C. Rozsah zpracování

  • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail.

D. Doba zpracování

  • Souhlas je udělen po dobu realizace projektu „OVZ“ nebo do odvolání souhlasu subjektem údajů.

E. Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro účel zpracování uvedený výše jsou zpracovávány na základě udělení souhlasu subjektu údajů, dále pro splnění smlouvy o poskytnutí dotace a v případě, kdy subjekt údajů není smluvní stranou, pro veřejný zájem na plnění smluv o poskytnutí dotace, a to ve smyslu článku 6, písmene 1 a), 1 b) a 1 e) „obecného nařízení o ochraně osobních údajů“.

F. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Správce určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Vaše osobní údaje obecně nepředáváme dalším správcům. Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Pro výše uvedené účely nedochází k využití externích zpracovatelů. V případě kontroly dle výše uvedených právních předpisů může dojít k předání dalším správcům.

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako má MPSV svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

a. Právo na přístup k osobním údajům
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

b. Právo na opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

c. Právo na výmaz osobních údajů
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

1. splnění naší právní povinnosti,

2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d. Právo na omezení zpracování osobních údajů
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),

3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude plně prokázána závažnost důvodů ve veřejném zájmu, která další takové zpracování vyžaduje, případně umožňuje.

f. Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.

g. Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to za stejných podmínek, za jakých jste jej udělili. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

h. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr-

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

1. E-mailem na: gdpr@mpsv.cz

2. Písemně na adrese: MPSV, Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

V případě, že si u Správce uplatňuje Subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjekt údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Správce oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Správce právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

i. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.