1. Semináře
  2. Příklady dobré praxe

Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Dnes

Odpovědné zadávání v praxi státního podniku povodí Vltavy

Povodí Vltavy je jedním z největších zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce v České republice, a proto se zaměřilo ve své odpovědné zadávací praxi na problémy, které stavební sektor trápí. Těmito problémy jsou hlavně nedodržování zákonných předpisů (zejména pracovněprávních a předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a negativní externality vzniklé v důsledku nerovných vztahů v dodavatelském řetězci (například včasné neplacení poddodavatelům).

Implementace odpovědného veřejného zadávání na Letišti Praha

Při zadávání veřejných zakázek a koncesí Letiště Praha se ve stále větší míře uplatňují předběžné tržní konzultace. Prvky odpovědného zadávání, zejména důraz na spravedlivé odměňování a férové pracovní podmínky zaměstnanců již Letiště Praha implementovalo např. ve veřejné zakázce na úklidové služby, či v koncesi na zajištění služeb balení zavazadel.

Odpovědné zadávání při zakázce na rekonstrukci chodeb Karolina

Příklad odpovědné veřejné zakázky na rekonstrukci chodeb Karolina Vám představí Zdeněk Cvejn, vedoucí odboru veřejných zakázek UK. Zadavatel se v této zakázce rozhodl zohlednit zejména otázky důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti při práci, ochranu životního prostředí, platební podmínky i dopad průběhu zakázky na komunitu, jakož i možnosti exkurzí a praxí.

Implementace odpovědného veřejného zadávání na Státním pozemkovém úřadu

Ve svých veřejných zakázkách Státní pozemkový úřad uplatňuje zejména požadavek na důstojné pracovní podmínky, dodržování bezpečnosti práce, minimální mzdy, požadují ekologické prostředky a podporují vzdělávání ve formě požadavku na účast studentů příslušných oborů při přípravě veřejných zakázek. Často také pro přípravu zadávacích podmínek a informování dodavatelů SPÚ pořádá předběžné tržní konzultace.

Implementace odpovědného veřejného zadávání na Ministerstvu zemědělství

Mezi strategické cíle stanovené Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 patří i odpovědné veřejné zadávání, kterému se Strategie podrobně věnuje, včetně jeho legislativního zakotvení a dalších zdrojů. Cestu odpovědného veřejného zadávání - vývoj, motivaci a priority Vám představí Pavel Broum, vedoucí oddělení veřejných zakázek Ministerstva zemědělství.

Implementace odpovědného veřejného zadávání na Městském úřadu Jičín

Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek Městského úřadu Jičín, Vám představí cestu úřadu k odpovědnému veřejnému zadávání a jeho postupné implementaci. Město Jičín má zkušenosti se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek od roku 2018, kdy zakomponovalo ustanovení odpovědného veřejného zadávání do Směrnice o veřejných zakázkách.

Implementace odpovědného veřejného zadávání na Magistrátu města Děčín

Jaké impulsy v Děčíně vedly k implementaci odpovědného přístupu k veřejným nákupům, na jaké bariéry v Děčíně naráželi a jak přistupují k novele ZZVZ, kterou se zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání, to vše Vám představí Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek Magistrátu města Děčín.

Aspekty odpovědného zadávání v zakázce “Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy”

S ohledem na unikátnost projektu výstavby nového sídla léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, zastaralost původní studie a dostatek času na přípravu a realizaci se podařilo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje prosadit inovativní přístup při zadání této zakázky. Zadáním formou Design and Build (definováním požadavky na funkci a výkon) byl dán dodavateli současně prostor pro inovace již od architektonického záměru.

Přístup Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke komunikaci s dodavateli veřejných zakázek

V lednu 2020 Rada Jihomoravského kraje přijala stěžejní dokument s názvem „Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám", ve kterém si mimo jiné kladou za cíl zkvalitnění kultury veřejného zadávání. Příležitosti a formy komunikace s veřejností a dodavateli Vám představí Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic Krajského úřadu.

Úklidové služby pro Českou televizi

Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu České televize, Vám představí příklad sociálně odpovědné zakázky na úklidové služby pro Českou televizi. Poslechněte si, jak se přirozeně důstojná mzda a férové pracovní podmínky snoubí s kvalitou plnění.

Etické nakupování (připravujeme)

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. Většina zadavatelů nakupuje i takové zboží a komodity, u kterého je stále obtížnější se ubránit otázkám, za jakých etických podmínek vznikalo. Na semináři Vám nabídneme příležitosti, jak uplatňovat etické nakupování v praxi,

Udržitelný úřad a facility management – ekologické a sociální aspekty (připravujeme)

Tento seminář si klade za cíl ukázat, při kterých běžných nákupech úřadu lze využít ekologicky šetrná řešení, kdy je vhodné se zaměřit na etické aspekty (principy spravedlivého obchodu), jak podpořit účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách a proč a jak u některých služeb podpořit důstojné pracovní podmínky osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, a to v rámci zakázek na dodávky či služby: od kancelářského papíru a občerstvení na akcích k nábytku, přes úklid, ostrahu či péči o zeleň. Využitelné aspekty OVZ si názorně ukážeme na příkladech z praxe tuzemských zadavatelů, kteří již tyto aspekty ve své zakázkové praxi využívají. Tento seminář pro Vás připravujeme ve formě webináře ještě na konec roku 2020. V roce 2021 bychom Vám rádi tento seminář nabídli také v presenční formě.

Implementace OVZ na krajském úřadu v praxi (připravujeme)

Tento seminář Vám ukáže proces implementace na krajském úřadu v praxi - jednotlivé kroky implementace, výzvy a bariéry, zanesení principů odpovědného veřejného zadávání do interních aktů řízení, včetně souvisejících procesů a postupného zavedení do praxe veřejných nákupů.

Sociální podnik jako dodavatel veřejných zadavatelů (připravujeme)

I bez zákonné definice působí na území České republiky řada sociálních podniků, které přinášejí více benefitů, než je samotné dodání potřebného zboží, služby nebo stavebních prací. Tyto podniky dávají šanci na nezávislost znevýhodněným lidem a často v sobě nesou zvýšenou citlivost k otázkám životního prostředí – nákup u nich tedy v podstatě automaticky přináší vyšší společenskou přidanou hodnotu. I tyto podniky mohou být obchodními partnery pro veřejné zadavatele. Jak ale může zadavatel legálně a efektivně zapojit sociální podniky mezi své dodavatele a zabít více much jedním nákupem?

Kritéria hodnocení nabídek v kontextu aspektů odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu je převažující metodou zjišťování ekonomické výhodnosti nabídek pro účely jejich hodnocení. Zadavateli přitom nemusí nutně garantovat tu nejvyšší kvalitu za rozumné prostředky – a to jak v případě dodávek či služeb, tak i stavebních prací. Jaké má zadavatel možnosti hodnocení jiného kritéria, nežli nabídkové ceny? Jak správně nastavit hodnoticí kritéria? Jaká úskalí s sebou hodnocení necenových aspektů nabídek přináší?

Jak využít ekoznačky ve veřejných zakázkách (připravujeme)

Veřejné zakázky mají potenciál působit při prosazování ekologických řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání a takové požadavky na předmět plnění mohou zároveň vytvářet tlak na rozšíření nabídky environmentálně šetrných produktů a služeb na trhu. Ekoznačka je jedním ze způsobů, který lze k prokazování environmentální šetrnosti využít, a to k prokazování požadavků na předmět plnění. Lze ji ale také požadovat ve smyslu štítku podle zákona o zadávání veřejných zakázek jako celek (se všemi kritérii, která jsou k jejímu obdržení potřeba splnit).

Jak na SOVZ správně v souladu se zákony (Praktické příklady na osvěžení, představení či procvičení právních aspektů SOVZ) (připravujeme)

Tento seminář je součástí základu teorie OVZ, který by měl zájemce vybavit základními zákonnými nástroji, ale také limity pro aplikaci principů OVZ ve vlastní nákupní praxi. Kurz bude postaven na rozborech praktických příkladů. V současné době tento seminář připravujeme ve formě e-learningu. V prvním čtvrtletí roku 2021 bychom Vám tento seminář rádi nabídli také v presenční formě.

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Seminář nabídne úvodní vhled do problematiky měření a vykazování výsledků odpovědného zadávání. Možnosti měření budou předvedeny na konkrétních příkladech aspektů odpovědného zadávání, které se v Česku do zakázek začleňují. Účastníci budou mít možnost využít tabulkového nástroje k měření a vykazování odpovědného zadávání ve své organizaci.

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání (připravujeme)

Měření odpovědného veřejného zadávání v organizaci je důležitou součástí implementace tohoto strategického přístupu k zakázkám. Díky měření může zadavatel dokumentovat, jaké sociální, ekonomické či environmentální výsledky jeho zadávání veřejných zakázek přináší. Měření v této oblasti také umožňuje sledovat naplňování stanovených cílů v čase a posoudit efektivitu využitých zdrojů. Seminář nabídne úvodní vhled do problematiky měření a vykazování výsledků odpovědného zadávání. Možnosti měření budou předvedeny na konkrétních příkladech aspektů odpovědného zadávání, které se v Česku do zakázek začleňují. Účastníci budou mít možnost využít tabulkového nástroje k měření a vykazování odpovědného zadávání ve své organizaci. V řadě případů není exaktní měření možné, a na semináři se budou diskutovat způsoby, jak si i s tímto poradit. Nezapomeneme ani na komunikaci a interpretaci naměřených výsledků.

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – Etický kodex a problematika Compliance (připravujeme)

Compliance je více než jen pouhé dodržování právních předpisů. Tento pojem zahrnuje rovněž hodnoty, jakými jsou například férové jednání v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a udržitelnost. Odpovědný přístup k veřejným nákupům předpokládá, že zadavatel bude tyto hodnoty od dodavatelů vyžadovat. Tento seminář Vám také ukáže, jak například využít Etický kodex jako příležitosti pro uplatnění odpovědného přístupu ve veřejných zakázkách. Důraz je kladen především na definování těch nejdůležitějších oblastí, jak z oblasti férové soutěže, zákazu diskriminace a korupce, dodržování rovných příležitostí a důstojných pracovních podmínek, tak i procedur, které nastupují, dochází-li k porušování vyjmenovaných hodnot. Jedná se především o interní kontrola a navazující postihy v podobě smluvních sankcí.