Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Tento online seminář je jakýmsi základním kamenem Institutu odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní, ale komplexní vhled do oblasti odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání. Chceme Vám poskytnout odpovědi na základní otázky: Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Proč o veřejných nákupech přemýšlet jinak? O čem všem může zadavatel v zakázkách přemýšlet? Jak implementovat tento přístup ve Vaší organizaci do praxe?

Pokud si chcete udělat základní přehled o příležitostech odpovědného veřejného zadávání, tento seminář Vám jej zajistí. Pro hlubší informace o jednotlivých tématech Vám nabízíme nebo připravujeme celou řadu dalších odborných seminářů.

Tento seminář je určen primárně pro veřejné zadavatele, respektive klíčové osoby v organizaci, které zajišťují veřejné nákupy v rámci organizace/úřadu, tedy nejen pro členy zakázkových týmů, ale i pro organizátory nákupů nebo například zástupce investičních útvarů. Je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například potenciálním dodavatelům.

Účastníci se seznámí se základními principy tohoto přístupu k veřejným nákupům, s vývojem tohoto konceptu nejen v mezinárodním kontextu, ale také u nás v České republice. Nabídneme Vám také základní přehled o právním zakotvení odpovědného veřejného zadávání jednak v legislativě EU a zejména v rámci právního řádu ČR včetně vybraných institutů podporujících tento koncept a relevantní judikatury.

Těžištěm semináře budou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme si na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit. Dotkneme se tak například možností podpory zaměstnávání a praxe, probereme, co může zadavatel učinit, aby podpořil přístup k veřejným zakázkám malým, případně sociálním podnikům, a jak může zadavatel odpovědným a promyšleným přístupem ovlivnit dodavatelské vztahy a podpořit tak místní ekonomiku a potažmo tvorbu lokálních pracovních míst nebo zajistit, aby lidé, kteří se podílejí na plnění veřejných zakázek, měli zajištěny důstojné pracovní podmínky. Krátce se zastavíme i u jednoduchých příkladů, jak lze například uspořádat udržitelnou akci nebo zajistit, aby chod samotné organizace/úřadu zohledňoval ekologické i sociální principy.

Součástí semináře bude také interaktivní část, ve které budete mít prostor sdílet Vaše zkušenosti s ostatními účastníky. V rámci této části si nakonec společně shrneme, jaké nutné kroky je třeba učinit k zavedení OVZ do zakázkových postupů v organizaci.

Na závěr bude prostor pro zodpovězení jakýchkoli Vašich otázek a pro otevřenou diskusi o Vašich zkušenostech, ale také třeba bariérách, které vnímáte jako klíčové při uplatňování tohoto přístupu v praxi.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Program:

  • Úvod, definice, základní principy, vývoj a mezinárodní kontext
  • Právní úprava
  • Příležitosti OVZ na příkladech
  • Implementace – kroky – příprava pro interaktivní část
  • Interaktivní část
  • Shrnutí

Prezentace ze semináře (ke stažení ve formátu PDF).